Dotace

Vyřídíme pro vás dotaci na klíč. Pomůžeme vám s odborným posudkem, technickým dozorem či vlastní realizací.

Naše společnost je vedena v seznamu specialistů programu Nová zelená úsporám 2021+ spravovaném Státním fondem životního prostředí ČR.

Dotační tituly aktuálně:

Všechny dostupné dotační programy:

1. DOTACE PRO PODNIKY A PODNIKATELE

1. Národní plán obnovy

1.1 Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Mezi podporované aktivity patří instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Předmětem podpory není instalace FVE na obytných budovách nebo stavbách pro rodinnou rekreaci, pozemní instalace FVE, instalace FVE realizovaná veřejnými subjekty, včetně subjektů v jejich 100 % vlastnictví, anebo výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

Celková alokace je pro aktivitu a) 3 000 000 000 Kč a pro aktivitu b) 1 000 000 000 Kč.

Aktivita a) je pro žadatele, kteří jsou vlastníkem nemovitosti nebo mají nemovitost celou v nájmu, aktivita b) je pro žadatele, kteří mají v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).

Žadatelem o podporu mohou být podnikatelské subjekty (FO i PO), vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky. Ve výzvě jsou stanovené podmínky, které musí podnikatelské subjekty splňovat.

Projekt musí být realizovaný na území České republiky.

Míra podpory je 35 % pro fotovoltaické systémy, 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy a 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy. Maximální výše podpory je určena výpočtem dle maximálních způsobilých údajů.

Projekty musí být ukončené do 30. 11. 2023.

Žádosti lze podat od 22. 3. 2022 13:00 hod. do 30. 6. 2022 13:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

2. DOTACE PRO RODINNÉ / BYTOVÉ DOMY

2.1 Nová zelená úsporám

2.1.1 Nová etapa NZÚ Bytové domy – zdroje energie

Mezi podporované aktivity nové etapy programu Nová Zelená úsporám – Bytové domy patří mimo jiné solární termické systémy a instalace fotovoltaického systému. Pokud podmínky připojení umožňují dodávat v objektu nevyužitou energii do distribuční soustavy, je maximální podporovaný instalovaný výkon systému 100 kWp, v opačném případě je podporovaný výkon v kWp omezen na 1,5násobek stávající roční průměrné spotřeby v MWh.

Žadatelem o podporu může být vlastník, SVJ nebo stavebník bytového domu, popř. pověřený vlastník jednotky nebo nabyvatel jednotky. Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále považuje také osoba, které svědčí právo stavby.

Projekt musí být realizovaný na území České republiky.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, a to včetně dotačních bonusů.

Dotace je poskytována ve výši 13.000 – 20.000 Kč na 1 kW instal. výkonu u solárních termických systémů a 15.000 Kč na 1 kWp instalovaného výkonu FVE systému. Realizace vybraných opatření (mj. i solární termické systémy a FVE) v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.

Žádosti lze podat od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 v 15:00 hod. nebo vyčerpáním alokace.

2.1.2 Nová etapa NZÚ Rodinné domy – zdroje energie

Mezi podporované aktivity nové etapy programu Nová Zelená úsporám – Rodinné domy patří mimo jiné solární termické systémy a instalace fotovoltaického systému o celkovém instalovaném výkonu nejvýše 10 kWp, pokud je FVE propojena s distribuční soustavou.

Žadatelem o podporu může být vlastník, stavebník nebo nabyvatel rodinného domu. Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále považuje také osoba, které svědčí právo stavby.

Projekt musí být realizovaný na území České republiky.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů, s výjimkou dotačních bonusů, u kterých je tato možnost výslovně uvedena. Maximální výše podpory pro instalaci FVE pro rodinný dům je 200.000 Kč.

Dotace je poskytována ve výši 45.000 – 60.000 Kč na solární termické systémy a 45.000 Kč na fotovoltaické systémy pro ohřev vody (fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie jsou omezeny částkou 200.000 Kč). Realizace vybraných opatření (mj. i solární termické systémy a FVE) v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Dále je možné využít kombinační bonus ve výši 10.000 Kč ke každému dalšímu opatření v žádosti.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.

Žádosti lze podat od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 v 15:00 hod. nebo vyčerpáním alokace

3. OSTATNÍ DOTACE

3.1 Operační program Praha – pól růstu ČR

3.2 Státní program na podporu úspor energie EFEKT III

3.2.1 Výzva č. 1/2022 Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (Program EFEKT II)

3.2.2 Výzva č. 2/2022 Energetické konzultační a informační středisko EKIS (OSA podpory 2 – Poradenská činnost)

3.3 Národní plán obnovy

3.3.1 Výzva č. NPO 1/2022 Komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení

3.3.2 Výzva č. NPO 2/2022 Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu (Komponenta 2.2.1)

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;     
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
 • Instalace solárně-termických kolektorů;
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Příjemcem dotace jsou organizační složky státu. Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, příp. jej má předán k hospodaření, a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován.

Nebudou podporovány projekty již schválené k podpoře z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 3.500.000.000 Kč, maximální výše dotace není stanovena s tím, že maximální míra podpory je až do výše 100 % uznatelných nákladů. S tím, že je zde maximální hranice uznatelných nákladů ve výši 16.500 Kč/GJ úspory primární energie.

Jedná se o investiční dotaci vyplácenou formou ex ante, tj. dopředu.

Realizace projektu musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Sběr žádostí bude upřesněn.

3.3.3 Výzva č. NPO 3/2022 Mobilní energetické a konzultační středisko M-EKIS (Komponenta 2.5.3)

3.3.4 Výzva č. NPO 4/2022 Návrh energetických opatření NEO (Komponenta 2.5.3)

3.3.5 Výzva č. NPO 5/2022 Zvyšování odborných kompetencí MAS v oblasti energetických úspor (Komponenta 2.5.3)

3.3.6 Výzva č. NPO 6/2022 Energetičtí koordinátoři MAS (Komponenta 2.5.3)

3.4 Státní fond životního prostředí

3.4.1 Národní program Životní prostředí v rámci NPO: výzva č. 12/2021

Dotace je určena na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Dotace se vztahuje zejména na:

 • zateplení obvodového pláště budovy
 • výměnu a renovaci (repasi) otvorových výplní
 • realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • realizaci systémů využívajících odpadní teplo
 • výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalaci fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • instalaci solárně-termických kolektorů.

Příjemcem dotace jsou veřejnoprávní právnické osoby: obce, kraje, státní či národní podniky, státní organizace, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace ÚSC, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Celková alokace finančních prostředků na danou výzvu je 3.285.000.000 Kč, minimální ani maximální výše dotace není určena. Maximální výše podpory je stanovena rozmezím 40-55 % dle plánované procentuální výše snížení energetických úspor. Částka maximální podpory nákladů je stanovena konkrétně pro jednotlivá opatření.

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Projekt realizován v obci s více než 1 000 obyvateli, kde byl dle map klouzavých pětiletých průměrů sestavených ČHMÚ překročen více než jeden imisní limit, je možné maximální způsobilé výdaje projektu navýšit o 10 %. U obcí s právě 1 000 obyvateli a méně, kde byl překročen více než jeden imisní limit, je možné maximální způsobilé výdaje projektu navýšit o 5 %.

Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zároveň s realizací energeticky úsporné renovace veřejné budovy realizují systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo 10 % v případě současné instalace obnovitelného zdroje energie.

projektů státních příspěvkových organizací bude dílčí % podpory navýšeno o 45 %, max. však do 100% podpory ze způsobilých výdajů.

Uznat lze způsobilé náklady již od 1. 2. 2020 a podpořené projekty musí být realizačně ukončeny nejpozději do 31. 12. 2025. Příjemce podpory může ale získat podporu i na projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace projektu před předložením žádosti o podporu

Žádosti je možno podávat od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022 (14:00).

Výzva je primárně určena pro projekty 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, nepodpořené z důvodu nedostatečné alokace prostředků, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

3.4.2 Národní program Životní prostředí: výzva č. 13/2021 Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

3.5 Integrovaný regionální operační program

3.6 Inovační fond

3.6.1 Druhá výzva pro malé projekty

4. ÚVĚRY

4.1 Státní fond podpory investic

4.2 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

4.2.1 Výzva Úspory energie – úvěry

4.3 Českomoravská záruční a rozvojová banka

4.3.1 ENERG – bezúročný úvěr

4.4 Evropská investiční banka

4.4.1 ELENA

Odkazy:

https://www.solarniasociace.cz/cs/pro-verejnost/dotacni-programy

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/

https://www.prehleddotaci.cz

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/